Sprawozdania i opłaty

Sprawozdania i opłaty

PODSTAWA PRAWNA


  • Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U. 2022.2556 j.t. ze zm.)

  • Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 października 2021 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2022 (M.P.2021.960)

  • Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz.U.2019.2443)