Inwentaryzacje przyrodnicze

Inwentaryzacje przyrodnicze

PODSTAWA PRAWNA


  • Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz.U.2022.1029 j.t. ze zm.)

  • Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz.U.2022.916 j.t. ze zm.)