Outsourcing środowiskowy

Outsourcing środowiskowy

PODSTAWA PRAWNA


  • Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U. 2022.2556 j.t. ze zm.)

  • Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz.U.2023.1587 j.t. ze zm.)

  • Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U.2020.1478 t.j. ze zm.)

  • Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz.U.2022.1029 j.t. ze zm.)