Sprawozdania i opłaty

Sprawozdania i opłaty

PODSTAWA PRAWNA


  • Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U.2020.1219 j.t. ze zm.),

  • Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 3 października 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2019 (M.P.2018.1038)

  • Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz.U.2019.2443)