Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami

PODSTAWA PRAWNA


  • Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz.U.2016.1987 j.t. ze zm.)

  • Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U.2017.519 j.t. ze zm.)

  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.2014.1923)